ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠯᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ
  
2023/6/30
    ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠯᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠥᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷᠢ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠱᠠᠭᠠᠨᠳᠥ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠥᠵᠥᠬᠦᠷ ᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠥᠷᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠶᠠᠭᠰᠡᠨ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠯᠳᠤᠯᠤᠨ ᠠᠪᠴᠥ  ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠡᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠠᠯᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠴᠥ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠰᠠᠮᠫᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮᠥᠰᠬᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠥᠳᠡᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠰᠥᠮ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃             ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠥᠬᠡᠭᠴᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠡᠩᠬᠡᠷ᠂ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠣᠷᠣ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠷᠣ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠣᠷ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠷᠣ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠰᠦᠮ ᠤᠨ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠨᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃     
              